สำนักปลัด

05 office of the municipal clerk chart2

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

         ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานเลขานุการ การประชุมคณะผู้บริหาร งานสภาเทศบาล งานรัฐพิธีต่าง ๆ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย งานประสานจังหวัดและอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ  การฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

  1. ฝ่ายอำนวยการ

           1.1 งานการเจ้าหน้าที่

                         - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

 - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ

- งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก

- งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

- งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

- งานพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา

- งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

- งานสวัสดิการบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

- งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           1.2 งานควบคุมเทศพาณิชย์

                        - งานจัดตั้งเทศพาณิชย์

                        - งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์

                        - งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                        - งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์

                        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         1.3 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

                       - งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล

                       - งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น

                       - งานต้อนรับ  แนะนำ  อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว

                       - งานประชาสัมพันธ์  ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

                       - งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  ธุรกิจและบริการท่องเที่ยวตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และและที่มีอยู่แล้ว

                       - งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว  รวมทั้งตรสจสอบประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน

                       - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายปกครอง

            2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

                      - การแจ้งการเกิด

                      - การแจ้งตาย

                      - การย้ายออก

                      - การย้ายเข้า

                      - การแจ้งย้ายปลายทาง

                      - การขอเลขที่บ้าน

                      -  การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

                      - การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ในกรณีบัตรหมดอายุ , บัตรเดิมหายหรือถูกทำลาย

                      - การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรเดิมชำรุด , การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล และในกรณีผู้ขอฯ เปลี่ยนที่อยู่

                      - การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของสำนักทะเบียน

                      - จัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสถานะทางทะเบียนราษฎร

                      - จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานคนต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา

                      - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                 

          2.2 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง

                     - งานประสานงานกับจังหวัด อำเภอ ตรวจสอบกิจการค้า/สถานประกอบการ/สถานบันเทิงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุรำคาญ

                     - งานประสานงานกับจังหวัด อำเภอ และหน่วยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

                     - งานทางด้านกฎหมาย ควบคุมการตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                     - งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรม งานธุรการ งานดับเพลิงและกู้ภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิทยุสื่อสาร และงานซ่อมบำรุง

            3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                     - งานวิเคราะห์  สำรวจ  จัดทำฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิด   สาธารณภัย

                     - งานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อเอื้ออำนวยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                     - งานการบริหารด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือการ                           บรรเทาสาธารณภัย

                     - งานควบคุม กำกับ  ติดตาม  เร่งรัดการปฏิบัติป้องกัน  บรรเทา  ฟื้นฟู ด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                     - งานการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

                     - งานการเฝ้าระวัง  รับแจ้งเหตุ  รายงาน  ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง

                     - ประเมินสถานการณ์ รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัย ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ สั่งการ  ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

                     - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

         3.2 งานวิทยุสื่อสาร

                    - เป็นฐานข้อมูลข่าวสาร  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24  ชั่วโมง

                    - งานติดต่อประสานงาน  การขอความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน

                    - งานดูแลเกี่ยวกับการติดตั้ง  บำรุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด

                    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย            

        3.3 งานฝึกอบรมและเผยแพร่

                   - งานฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ให้มีความรู้ และความชำนาญในการดับเพลิงและกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง

                   - งานการฝึกอบรม สนับสนุนวิทยากร การฝึกซ้อมให้แก่ภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างเสริมความรู้  ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย

                   - งานการจัดทำเอกสารเผยแพร่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   - จัดระบบการฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างมีระบบ

                   - ประเมินผลการดำเนินงานด้านการฝึกอบรม

                   - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

           ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่  งานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน  และงานรับรองและพิธีการ

            4.1 งานธุรการและสารบรรณ

                  - งานสารบรรณกลาง งานรับ-ส่งหนังสือราชการ

                 - งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน

                 - งานจัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการ ประกาศ คำสั่ง ฯลฯ

                 - งานควบคุมและบริหารการใช้อาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย ควบคุมดูแล การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร การซ่อมแซมบำรุงรักษา

                 - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

          4.2 งานเลขานุการผู้บริหาร

                  - งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี

                  - งานประชุม/สัมมนาของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

                  - งานการยื่นแบบแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี

                  - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        4.3 งานกิจการสภาเทศบาล

                 - งานสารบรรณ งานธุรการสภา

                 - จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาล

                 - ร่างโต้ – ตอบ และสำเนาหนังสือของราชการ

                 - รับ – ส่งหนังสือ/ส่วนการงานและสมาชิกสภาเทศบาล

                 - งานจัดทำคำสั่ง/ประกาศ/หนังสือส่งและการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารงานสภา

                 - งานเลขานุการสภาเทศบาล

                 - งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการการเลือกตั้ง

                 - จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสภาเทศบาล

                 - งานการยื่นแบบแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินของและสมาชิกสภาเทศบาล

                 - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 


Return to contents

บุคลากรในหน่วยงาน

 05 office of the municipal clerk personal


Return to contents

โครงสร้างอัตรากำลัง

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

44

8

64

59

175

 


Return to contents

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 077-272-513 ต่อ 101

เบอร์โทรสารสำนักงาน 077-288-919

 Facebook : สำนักปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


Return to contents

สำนักปลัด