thzh-CNen
A- A A+

สำนักการช่าง

1. ผังโครงสร้าง

03 bureau of public works chart


Return to contents

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

3 ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

3.1 ฝ่ายควบคุมอาคาร

3.1.1 งานควบคุมอาคาร 1

- ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

- งานควบคุมการก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการ

- งานรับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมแบบแปลนและหลักฐาน

- งานตรวจสอบการต่อเติม ดัดแปลง อาคาร

- งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อใบอนุญาต จัดทำทะเบียนและการเก็บรักษาเอกสาร

- งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด การขออนุญาตและการก่อสร้าง

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการด้านการก่อสร้างอาคาร

- งานโครงการก่อสร้าง ประสานการออกแบบ ประมาณการ และควบคุมงานก่อสร้าง

- งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการควบคุมดูแลขออนุญาตอาคาร

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3.1.2 งานควบคุมอาคาร 2

- ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

- งานควบคุมการก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการ

- งานรับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมแบบแปลนและหลักฐาน

- งานตรวจสอบการต่อเติม ดัดแปลง อาคาร

- งานออกใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อใบอนุญาต จัดทำทะเบียนและการเก็บรักษาเอกสาร

- งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด การขออนุญาตและการก่อสร้าง

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการด้านการก่อสร้างอาคาร

- งานโครงการก่อสร้าง ประสานการออกแบบ ประมาณการ และควบคุมงานก่อสร้าง

- งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการควบคุมดูแลขออนุญาตอาคาร

- งานดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

- งานตรวจตรา อันได้แก่ การตรวจสถานที่ประกอบกิจการ การตรวจพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต การตรวจและทดสอบด้านเทคนิคและวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

- งานสำรวจ จัดทำข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม การรับชำระค่าธรรมเนียม การรับเรื่องร้องเรียนรับแจ้งเรื่องต่าง ๆ ของผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม การกำกับดูแลโรงงาน การรับแจ้งโอน/เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3.1 ฝ่ายผังเมือง

 3.1.1 งานควบคุมผังเมือง

- งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

- งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน์

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก และทางน้ำ

- งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

- งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

- งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3.1.2 งานจัดทำผังเมือง

- งานจัดทำผังเมืองรวม

- งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

- งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

- งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

- งานเวนคืนและจัดทำกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

1 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

1.1 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

1.1.1 งานวิศวกรรมโยธา1

- งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

- งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

- งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1.1.2 งานวิศวกรรมโยธา 2

- งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

- งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

- งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4.1 ฝ่ายสถาปัตยกรรม

4.1.1 งานสถาปัตยกรรม 1

- งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

- งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้าง

- งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

- งานสำรวจหาข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

- งานให้บริการสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานศิลปกรรมต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4.1.2 งานสถาปัตยกรรม 2

- งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

- งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้าง

- งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

- งานสำรวจหาข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

- งานให้บริการสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานศิลปกรรมต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

1 ส่วนการโยธา

1.1 ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

1.1.1 งานส่งเสริมการเกษตร

- งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ

- งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ

- งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1.1.2 งานสวนสาธารณะ

- งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์

- งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- งานให้คำปรึกษา เผยแพร่ ทางด้านภูมิสถาปัตย์

- งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

         

1.2 ฝ่ายสาธารณูปโภค

1.2.1 งานสาธารณูปโภค

- งานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ

- งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้างทางและสะพาน

- งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างทาง และสะพาน

- งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

- งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

- งานรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางสถิติด้านทาง และสะพาน และด้านการบำรุงรักษา

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

- งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี

- งานประมาณการ

- งานจัดสถานที่เนื่องในวันรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ

- งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานจัดสถานที่

- งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

- งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ

1.3.1 งานศูนย์เครื่องจักรกล

- งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

- งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

- งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3.2 งานวิศวกรรมจราจร

- งานศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทำเอกสาร รายงานด้านการจราจรและวางระบบ

- งานวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล

- งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนด หรือวางระบบการจราจรให้เกิดความคล่องตัว

- งานตรวจสอบ ติดตั้งสัญญาณไฟฟ้า และเครื่องหมายจราจร

- งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมสัญญาณไฟฟ้า และเครื่องหมายจราจร

- การประสานงานทาสีตีเส้น และเครื่องหมายจราจร

- งานวางแผนด้านระบบการจราจร พร้อมจัดทำเอกสารรายงาน

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

2 ส่วนช่างสุขาภิบาล

2.1 ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม ด้านวัสดุใช้แล้ว

2.1.1 งานกำจัดขยะมูลฝอย

- งานกำจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย

- งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2.1.2 งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง

- งานปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

2.2.1 งานควบคุมและตรวจสอบ (งานบำบัดน้ำเสีย)

- งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งท่อสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต

- งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อบำบัดน้ำเสีย หรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต

- งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อม น้ำทิ้งน้ำเสีย รวมทั้งการให้คำปรึกษา และแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2.2.2 งานแบบแผนและก่อสร้าง

- งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการฯ

- งานออกแบบก่อสร้างระบบระบายทั่วไป เช่น ท่อ ทางรางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง

- งานควบคุมระบบระบายน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5.1 งานธุรการ

- งานสารบรรณ

- งานดูแลจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

- งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

- งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

- งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

5.2 งานการเงินและบัญชี

- งานจัดเก็บรายได้

- งานการเงินและบัญชี

- งานพัสดุ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 


Return to contents

บุคลากรในหน่วยงาน

 

03 bureau of public works personal resize

 


Return to contents

โครงสร้างอัตรากำลัง

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

67

18

94

195

372

 

 


Return to contents

ข้อมูลติดต่อ

 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

- ส่วนช่างสุขาภิบาล 077-272513 ต่อ 201

- ส่วนการโยธา 077-272513 ต่อ 202

- ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 077-272513 ต่อ 203

- ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 077-272513 ต่อ 204

Facebook : https://www.facebook.com/Suratengineer/


Return to contents

สำนักปลัด