สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


04 bureau of public health and environment chart


Return to contents

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  ทันตสุขภาพ การรักษาความสะอาด การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย การสัตวแพทย์ อย่างทั่วถึง กำหนดมาตรฐานทางการส่งเสริมสุขภาพ         การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การรักษาพยาบาล การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งจัดสรรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างทั่วถึง จัดให้บริการเผยแพร่ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริหารด้านการจัดการควบคุมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ประสานการบริหารจัดการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานตลอดจนประสานแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายหลักให้เป็นไปตามผู้บริหารงานท้องถิ่นและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและส่วนกลาง ส่งเสริมการประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน   ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.1 งานวางแผนและวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข) ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

- งานประสานงานแผนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเทศบาล

- งานจัดทำ/รวบรวมแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน, ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน, สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

- งานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผ่านงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และสื่อต่างๆในเขตเทศบาล

- งานจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน          

- งานข้อมูล พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานโครงการพิเศษ      

3.2 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

- งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานสาธารณกุศลของสำนักฯ  และของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู้ทำคุณประโยชน์

- ทำหน้าที่พัสดุของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

- งานการให้บำเหน็จความดี ความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ

- งานสวัสดิการต่างๆ งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

- จัดทำบัญชีลงรับ - ส่งหนังสือ  ร่างโต้ตอบหนังสือ

- ควบคุมวันลาของพนักงานจ้างของงานต่าง ๆ

- จัดทำบันทึกสรุปผลการประชุม

- ตรวจสอบฎีกา  และตรวจสอบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงาน

- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของงานบริหารงานทั่วไป

- ปฎิบัติงานการเงินและบัญชีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

- จัดทำฎีกา/ควบคุมงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- จัดทำฎีกาด้วยระบบโปรแกรม e-laas

- จัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานจ้างในสำนักการสาธารณสุขฯ

- งานตรวจสอบและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของทุกฝ่ายทุกงาน ของสำนักการสาธารณสุขฯ

- ตรวจสอบฎีกาและตรวจสอบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงาน

- รายงานการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุน

- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ

- จัดทำญัตติการประชุมสภา

- โอนงบประมาณ/ ควบคุมงบประมาณต่างๆ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

2 ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค    

2.1.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  ได้แก่ 

- กลุ่มหญิงมีครรภ์  คือ งานบริการเยี่ยมบ้าน และบริการรับฝากครรภ์ กลุ่มเด็กเล็ก (แรกเกิด-ต่ำกว่า 6 ปี) โดยให้บริการ คลินิกสุขภาพเด็กดี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และให้คำแนะนำและความรู้แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- กลุ่มเด็กโต (6 ปี - ต่ำกว่า 25 ปี) โดยให้บริการ งานอนามัยโรงเรียน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- กลุ่มผู้ใหญ่ (25 ปี ขึ้นไป ) โดยให้บริการตรวจสุขภาพ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มผู้พิการหรือทุพพลภาพ  โดยให้บริการเยี่ยมบ้าน  การทำกายภาพบำบัด ฝึกสอนญาติในการดูแล   การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

- งานสนับสนุนด้านส่งเสริมสุขภาพ  ตามกลุ่มวัย ข้างต้น

- รวบรวมสถิติข้อมูล ทำแผนงาน/สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงานรายปักษ์ รายเดือนและประจำปี

- จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงานส่งเสริมสุขภาพให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ

2.1.2 งานสุขภาพภาคประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

- งานสาธารณสุขมูลฐาน

- งานวางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน

- งานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

- งานนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน  ในการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการด้านการแพทย์แผนไทยในท้องถิ่น

- ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- รวบรวมสถิติข้อมูล ทำแผนงาน/สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงานรายรายเดือนและประจำปี

- แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์/งานออกกำลังกาย

- จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ

2.1.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน 

- งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค

- งานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน

- งานเฝ้าระวังและป้องกันโรคในโรงเรียน

- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

- งานเฝ้าระวังและป้องกันวัณโรคและโปลิโอ

- งานสอบสวนโรคติดต่อต่าง ๆ

- งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

- งานระบาดวิทยา

- ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1.2 ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

1.2.1 งานส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- การวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน 

- งานตรวจสอบควบคุมและดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

- งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสีย  สารอันตราย และรายงานผลการตรวจสอบศึกษา และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

- งานดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยการประสานการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ และประชาชนในการตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

- งานคัดแยกมูลฝอย / งานจัดการมูลฝอยอันตราย

- รวบรวมสถิติข้อมูล ทำแผนงาน/สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงานรายรายเดือนและประจำปี

1.2.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- สุขาภิบาลร้านอาหาร สุขาภิบาลโรงอาหารในโรงเรียน

- สุขาภิบาลหาบเร่และแผงลอย  

- งานคุ้มครองผู้บริโภค  

- งานสุขาภิบาล ตลาดสด   

- งานกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค   

- งานตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร  

- งานตรวจสอบควบคุมกิจการร้านแต่งผม/เสริมสวย  

- งานสุขาภิบาลชุมชน 

- งานอาชีวอนามัย 

- งานฌาปนสถานและสุสาน 

- งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

- งานป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญจากการร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

- งานควบคุมกิจการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน

- ควบคุมและตรวจสอบสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และตามเทศบัญญัติ

- ควบคุมการจัดทำทะเบียนและเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ตลอดจนการรวบรวมนำส่งกองคลัง  ตามระเบียบ ฯ

- จัดทำแผน/โครงการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำ งบประมาณเพื่อรองรับแผนงาน/โครงการต่างๆ

- จัดทำสถิติข้อมูล  รวบรวมผลการปฏิบัติงานของงานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

2 ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 2.1 ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

 2.1.1 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

- งานรักษาและพัฒนาความสะอาดถนน และสถานที่สาธารณะ

- งานรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

- งานจัดทำแผนปฏิบัติการเก็บขนขยะมูลฝอย

- งานจัดทำแผนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำปี  

- งานจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  งานเก็บมูลฝอยอันตราย 

- จัดทำแผน/โครงการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำ งบประมาณเพื่อรองรับ

แผนงาน/โครงการต่างๆ

- โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  

- งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ 

- งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ 

- งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 

- งานควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด  งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ 

- งานควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์  งานควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปีกและฆ่าสัตว์ปีก

- จัดทำแผน/โครงการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำ งบประมาณเพื่อรองรับแผนงาน/โครงการต่างๆ

- งานควบคุมและรับผิดชอบโรงฆ่าสัตว์ 

- งานควบคุมการฆ่าสัตว์ 

- งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์

- งานควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ 

- งานควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปีกและฆ่าสัตว์

    

2.2 ฝ่ายบริการการแพทย์

2.2.1 งานทัตสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

- จัดทำแผน/โครงการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำ งบประมาณเพื่อรองรับแผนงาน/โครงการต่างๆ

- ควบคุมดูแลรักษาและรับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ  ของงานทันตสาธารณสุข

- งานคลินิกทันตกรรม  

- งานทันตกรรมเคลื่อนที่  

- งานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน 

- งานเผยแพร่และอบรมด้านทันตสาธารณสุข 

2.2.2 งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี), งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.๙) และงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้)

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น  

- งานปฐมพยาบาล งานให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน  

- งานรับ-ส่ง  ผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ  งานเวชระเบียนและสถิติ  

- งานจัดทำแฟ้มครอบครัว   

- งานดูแลผู้ป่วยที่บ้านและงานส่งเสริมสุขภาพ

- งานหลักประกันสุขภาพ   

- งานจัดหาเก็บรักษา  เบิกจ่าย  ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ 

- งานจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น 

- งานจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้บริการ 

- งานตรวจสอบคุณภาพยาและเวชภัณฑ์

- งานรวบรวมสถิติข้อมูล ทำแผนการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรายงานผลส่งหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ร.พ.สฎ, สสจ. เทศบาลฯ

- จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของงานศูนย์บริการสาธารณสุขให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ

- จัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุข 

งานคลินิก

- ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ /พยาบาลเวชปฏิบัติ

- ให้บริการทำแผล ฉีดยา เย็บแผล ผ่าตัดเล็ก

- ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ได้แก่ กรุ๊ฟเลือด, ค่าไขมัน, น้ำตาลในเลือด

- ให้บริการวางแผนครอบครัว

- ให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็ก 0-5 ปี ประเมินภาวะโภชนาการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

- ให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษา

งานบริการชุมชน รับผิดชอบงานบริการชุมชนในพื้นที่

: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) รับผิดชอบพื้นที่ ต.ตลาด และหมู่ 7 ต.คลองฉนาก (ชุมชนหัวแหลมพัฒนา, ชุมชนหาดตายวง, ชุมชนตาปี, ชุมชนเทศบาล, ชุมชนราษฎร์อุทิศ, ชุมชนหน้าศาลากลาง)

: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) รับผิดชอบพื้นที่หมู่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย (ชุมชนชุมชนศรีธานี, ชุมชนศรีธานี – ยางงาม, ชุมชนหนองบัว, ชุมชนค่าย อส., ชุมชนอ้อมค่าย)

: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้) รับผิดชอบพื้นที่ถนนฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด (ชุมชนฝั่งบางใบไม้), หมู่ 5 ต.บางชนะ (ชุมชนบางหลา), หมู่ 1 และ 2 ต.บางใบไม้ เฉพาะในเขตเทศบาล (ชุมชนบางทอง), หมู่ 1    ต.คลองฉนาก เฉพาะในเขตเทศบาล (ชุมชนคลองฉนาก)

- งานส่งเสริมสุขภาพ

- งานสำรวจแฟ้มอนามัยครอบครัว

- งานคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

- งานเยี่ยมบ้าน

- งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ

2.2.3 งานโรงพยาบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานผู้ป่วยนอก  งานผู้ป่วยใน 

- งานเวชระเบียน 

- งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

- งานหลักประกันสุขภาพ 

- งานชันสูตร 

- งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

- งานด้านการเงินและบัญชี

- งานเภสัชกรรม 

- งานหน่วยจ่ายกลาง 

- งานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน 

- งานการเจ้าหน้าที่  งานพัสดุ 

- งานให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น  

- งานปฐมพยาบาล งานให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน  

- งานรับ - ส่ง  ผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ  งานเวชระเบียนและสถิติ  

- งานจัดทำแฟ้มครอบครัว   

- งานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

- งานจัดหาเก็บรักษา  เบิกจ่าย  ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ 

- งานจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น 

- งานจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้บริการ

- งานตรวจสอบคุณภาพยาและเวชภัณฑ์

- งานรวบรวมสถิติข้อมูล ทำแผนการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรายงานผลส่งหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ร.พ.สฎ, สสจ. เทศบาลฯ

- จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของงานโรงพยาบาลให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ

- จัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนของโรพยาบาล 

- จัดทำรายงานผู้ใช้บริการใช้สิทธิอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งต้นสังกัด

งานคลินิก

- ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติ

- ให้บริการทำแผล ฉีดยา เย็บแผล ผ่าตัดเล็ก (ผ่าฝี,เล็บขบ เป็นต้น)

- ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ได้แก่ กรุ๊ฟเลือด , ค่าไขมัน ,   น้ำตาลในเลือด

- ให้บริการวางแผนครอบครัว

- ให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็ก 0-5 ปี ประเมินภาวะโภชนาการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

- ให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษา

งานบริการชุมชน

: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (บึงขุนทะเล) รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ 3 ต.ขุนทะเล (ชุมชนเคหะ, ชุมชนนาเนียน, ชุมชนท่ากูบ, ชุมชนบึงขุนทะเล, ชุมชนท่าแขก)

- งานส่งเสริมสุขภาพ

- งานสำรวจแฟ้มอนามัยครอบครัว

- งานคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

- งานเยี่ยมบ้าน

- งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ

 


Return to contents

บุคลากรในหน่วยงาน

04 bureau of public health and environment personal resize2 


Return to contents

โครงสร้างอัตรากำลัง

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

51

10

61

263

421

 

 


Return to contents

ข้อมูลติดต่อ

 

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 077-282-748

          - งานส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 077-310166

          - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 077-310166

          - งานรักษาความสะอาด เบอร์โทรศัพท์ 077-310166

          - งานสัตวแพทย์ เบอร์โทรศัพท์ 077-282638

          - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ศูนย์ตาปี) เบอร์โทรศัพท์ 077-272773

          - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (สวนหลวง ร.9) เบอร์โทรศัพท์ 077-603561

          - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ฝั่งบางใบไม้) เบอร์โทรศัพท์ 077-206364-5

          - งานโรงพยาบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ บึงขุนทะเล) เบอร์โทรศัพท์ 077-489425-6

          - งานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ สวนหลวง ร.๙  เบอร์โทรศัพท์ 077-603-560

          - สูบส้วม (ดำเนินการของเอกชน) เบอร์โทรศัพท์ 077-282-430

 Facebook : https://www.facebook.com/SanakKarSaTharnSukhThesbalNkhrSurasdrthani/

 


Return to contents

สำนักปลัด