thzh-CNen
A- A A+

ผังโครงสร้างองค์กร

 04 bureau of public health and environment chart

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  ทันตสุขภาพ การรักษาความสะอาด การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย การสัตวแพทย์ อย่างทั่วถึง กำหนดมาตรฐานทางการส่งเสริมสุขภาพ         การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การรักษาพยาบาล การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งจัดสรรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างทั่วถึง จัดให้บริการเผยแพร่ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริหารด้านการจัดการควบคุมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ประสานการบริหารจัดการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานตลอดจนประสานแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายหลักให้เป็นไปตามผู้บริหารงานท้องถิ่นและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและส่วนกลาง ส่งเสริมการประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน   ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.1 งานวางแผนและวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข) ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

- งานประสานงานแผนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเทศบาล

- งานจัดทำ/รวบรวมแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน, ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน, สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

- งานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผ่านงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และสื่อต่างๆในเขตเทศบาล

- งานจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน          

- งานข้อมูล พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานโครงการพิเศษ      

3.2 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

- งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานสาธารณกุศลของสำนักฯ  และของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู้ทำคุณประโยชน์

- ทำหน้าที่พัสดุของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

- งานการให้บำเหน็จความดี ความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ

- งานสวัสดิการต่างๆ งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

- จัดทำบัญชีลงรับ - ส่งหนังสือ  ร่างโต้ตอบหนังสือ

- ควบคุมวันลาของพนักงานจ้างของงานต่าง ๆ

- จัดทำบันทึกสรุปผลการประชุม

- ตรวจสอบฎีกา  และตรวจสอบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงาน

- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของงานบริหารงานทั่วไป

- ปฎิบัติงานการเงินและบัญชีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

- จัดทำฎีกา/ควบคุมงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- จัดทำฎีกาด้วยระบบโปรแกรม e-laas

- จัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานจ้างในสำนักการสาธารณสุขฯ

- งานตรวจสอบและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของทุกฝ่ายทุกงาน ของสำนักการสาธารณสุขฯ

- ตรวจสอบฎีกาและตรวจสอบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงาน

- รายงานการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุน

- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ

- จัดทำญัตติการประชุมสภา

- โอนงบประมาณ/ ควบคุมงบประมาณต่างๆ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

2 ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค    

2.1.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  ได้แก่ 

- กลุ่มหญิงมีครรภ์  คือ งานบริการเยี่ยมบ้าน และบริการรับฝากครรภ์ กลุ่มเด็กเล็ก (แรกเกิด-ต่ำกว่า 6 ปี) โดยให้บริการ คลินิกสุขภาพเด็กดี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และให้คำแนะนำและความรู้แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- กลุ่มเด็กโต (6 ปี - ต่ำกว่า 25 ปี) โดยให้บริการ งานอนามัยโรงเรียน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- กลุ่มผู้ใหญ่ (25 ปี ขึ้นไป ) โดยให้บริการตรวจสุขภาพ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มผู้พิการหรือทุพพลภาพ  โดยให้บริการเยี่ยมบ้าน  การทำกายภาพบำบัด ฝึกสอนญาติในการดูแล   การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

- งานสนับสนุนด้านส่งเสริมสุขภาพ  ตามกลุ่มวัย ข้างต้น

- รวบรวมสถิติข้อมูล ทำแผนงาน/สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงานรายปักษ์ รายเดือนและประจำปี

- จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงานส่งเสริมสุขภาพให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ

2.1.2 งานสุขภาพภาคประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

- งานสาธารณสุขมูลฐาน

- งานวางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน

- งานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

- งานนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน  ในการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการด้านการแพทย์แผนไทยในท้องถิ่น

- ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- รวบรวมสถิติข้อมูล ทำแผนงาน/สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงานรายรายเดือนและประจำปี

- แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์/งานออกกำลังกาย

- จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ

2.1.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน 

- งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค

- งานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน

- งานเฝ้าระวังและป้องกันโรคในโรงเรียน

- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

- งานเฝ้าระวังและป้องกันวัณโรคและโปลิโอ

- งานสอบสวนโรคติดต่อต่าง ๆ

- งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

- งานระบาดวิทยา

- ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1.2 ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

1.2.1 งานส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- การวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน 

- งานตรวจสอบควบคุมและดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

- งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสีย  สารอันตราย และรายงานผลการตรวจสอบศึกษา และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

- งานดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยการประสานการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ และประชาชนในการตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

- งานคัดแยกมูลฝอย / งานจัดการมูลฝอยอันตราย

- รวบรวมสถิติข้อมูล ทำแผนงาน/สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงานรายรายเดือนและประจำปี

1.2.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- สุขาภิบาลร้านอาหาร สุขาภิบาลโรงอาหารในโรงเรียน

- สุขาภิบาลหาบเร่และแผงลอย  

- งานคุ้มครองผู้บริโภค  

- งานสุขาภิบาล ตลาดสด   

- งานกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค   

- งานตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร  

- งานตรวจสอบควบคุมกิจการร้านแต่งผม/เสริมสวย  

- งานสุขาภิบาลชุมชน 

- งานอาชีวอนามัย 

- งานฌาปนสถานและสุสาน 

- งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

- งานป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญจากการร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

- งานควบคุมกิจการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน

- ควบคุมและตรวจสอบสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และตามเทศบัญญัติ

- ควบคุมการจัดทำทะเบียนและเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ตลอดจนการรวบรวมนำส่งกองคลัง  ตามระเบียบ ฯ

- จัดทำแผน/โครงการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำ งบประมาณเพื่อรองรับแผนงาน/โครงการต่างๆ

- จัดทำสถิติข้อมูล  รวบรวมผลการปฏิบัติงานของงานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

2 ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 2.1 ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

 2.1.1 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

- งานรักษาและพัฒนาความสะอาดถนน และสถานที่สาธารณะ

- งานรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

- งานจัดทำแผนปฏิบัติการเก็บขนขยะมูลฝอย

- งานจัดทำแผนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำปี  

- งานจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  งานเก็บมูลฝอยอันตราย 

- จัดทำแผน/โครงการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำ งบประมาณเพื่อรองรับ

แผนงาน/โครงการต่างๆ

- โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  

- งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ 

- งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ 

- งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 

- งานควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด  งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ 

- งานควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์  งานควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปีกและฆ่าสัตว์ปีก

- จัดทำแผน/โครงการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำ งบประมาณเพื่อรองรับแผนงาน/โครงการต่างๆ

- งานควบคุมและรับผิดชอบโรงฆ่าสัตว์ 

- งานควบคุมการฆ่าสัตว์ 

- งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์

- งานควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ 

- งานควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปีกและฆ่าสัตว์

    

2.2 ฝ่ายบริการการแพทย์

2.2.1 งานทัตสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

- จัดทำแผน/โครงการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำ งบประมาณเพื่อรองรับแผนงาน/โครงการต่างๆ

- ควบคุมดูแลรักษาและรับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ  ของงานทันตสาธารณสุข

- งานคลินิกทันตกรรม  

- งานทันตกรรมเคลื่อนที่  

- งานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน 

- งานเผยแพร่และอบรมด้านทันตสาธารณสุข 

2.2.2 งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี), งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.๙) และงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้)

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น  

- งานปฐมพยาบาล งานให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน  

- งานรับ-ส่ง  ผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ  งานเวชระเบียนและสถิติ  

- งานจัดทำแฟ้มครอบครัว   

- งานดูแลผู้ป่วยที่บ้านและงานส่งเสริมสุขภาพ

- งานหลักประกันสุขภาพ   

- งานจัดหาเก็บรักษา  เบิกจ่าย  ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ 

- งานจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น 

- งานจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้บริการ 

- งานตรวจสอบคุณภาพยาและเวชภัณฑ์

- งานรวบรวมสถิติข้อมูล ทำแผนการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรายงานผลส่งหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ร.พ.สฎ, สสจ. เทศบาลฯ

- จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของงานศูนย์บริการสาธารณสุขให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ

- จัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุข 

งานคลินิก

- ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ /พยาบาลเวชปฏิบัติ

- ให้บริการทำแผล ฉีดยา เย็บแผล ผ่าตัดเล็ก

- ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ได้แก่ กรุ๊ฟเลือด, ค่าไขมัน, น้ำตาลในเลือด

- ให้บริการวางแผนครอบครัว

- ให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็ก 0-5 ปี ประเมินภาวะโภชนาการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

- ให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษา

งานบริการชุมชน รับผิดชอบงานบริการชุมชนในพื้นที่

: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) รับผิดชอบพื้นที่ ต.ตลาด และหมู่ 7 ต.คลองฉนาก (ชุมชนหัวแหลมพัฒนา, ชุมชนหาดตายวง, ชุมชนตาปี, ชุมชนเทศบาล, ชุมชนราษฎร์อุทิศ, ชุมชนหน้าศาลากลาง)

: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) รับผิดชอบพื้นที่หมู่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย (ชุมชนชุมชนศรีธานี, ชุมชนศรีธานี – ยางงาม, ชุมชนหนองบัว, ชุมชนค่าย อส., ชุมชนอ้อมค่าย)

: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้) รับผิดชอบพื้นที่ถนนฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด (ชุมชนฝั่งบางใบไม้), หมู่ 5 ต.บางชนะ (ชุมชนบางหลา), หมู่ 1 และ 2 ต.บางใบไม้ เฉพาะในเขตเทศบาล (ชุมชนบางทอง), หมู่ 1    ต.คลองฉนาก เฉพาะในเขตเทศบาล (ชุมชนคลองฉนาก)

- งานส่งเสริมสุขภาพ

- งานสำรวจแฟ้มอนามัยครอบครัว

- งานคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

- งานเยี่ยมบ้าน

- งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ

2.2.3 งานโรงพยาบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานผู้ป่วยนอก  งานผู้ป่วยใน 

- งานเวชระเบียน 

- งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

- งานหลักประกันสุขภาพ 

- งานชันสูตร 

- งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

- งานด้านการเงินและบัญชี

- งานเภสัชกรรม 

- งานหน่วยจ่ายกลาง 

- งานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน 

- งานการเจ้าหน้าที่  งานพัสดุ 

- งานให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น  

- งานปฐมพยาบาล งานให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน  

- งานรับ - ส่ง  ผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ  งานเวชระเบียนและสถิติ  

- งานจัดทำแฟ้มครอบครัว   

- งานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

- งานจัดหาเก็บรักษา  เบิกจ่าย  ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ 

- งานจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น 

- งานจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้บริการ

- งานตรวจสอบคุณภาพยาและเวชภัณฑ์

- งานรวบรวมสถิติข้อมูล ทำแผนการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และรายงานผลส่งหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ร.พ.สฎ, สสจ. เทศบาลฯ

- จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของงานโรงพยาบาลให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ

- จัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนของโรพยาบาล 

- จัดทำรายงานผู้ใช้บริการใช้สิทธิอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งต้นสังกัด

งานคลินิก

- ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติ

- ให้บริการทำแผล ฉีดยา เย็บแผล ผ่าตัดเล็ก (ผ่าฝี,เล็บขบ เป็นต้น)

- ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ได้แก่ กรุ๊ฟเลือด , ค่าไขมัน ,   น้ำตาลในเลือด

- ให้บริการวางแผนครอบครัว

- ให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็ก 0-5 ปี ประเมินภาวะโภชนาการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

- ให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษา

งานบริการชุมชน

: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (บึงขุนทะเล) รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ 3 ต.ขุนทะเล (ชุมชนเคหะ, ชุมชนนาเนียน, ชุมชนท่ากูบ, ชุมชนบึงขุนทะเล, ชุมชนท่าแขก)

- งานส่งเสริมสุขภาพ

- งานสำรวจแฟ้มอนามัยครอบครัว

- งานคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

- งานเยี่ยมบ้าน

- งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 077-282-748

          - งานส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 077-310166

          - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 077-310166

          - งานรักษาความสะอาด เบอร์โทรศัพท์ 077-310166

          - งานสัตวแพทย์ เบอร์โทรศัพท์ 077-282638

          - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ศูนย์ตาปี) เบอร์โทรศัพท์ 077-272773

          - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (สวนหลวง ร.9) เบอร์โทรศัพท์ 077-603561

          - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ฝั่งบางใบไม้) เบอร์โทรศัพท์ 077-206364-5

          - งานโรงพยาบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ บึงขุนทะเล) เบอร์โทรศัพท์ 077-489425-6

          - งานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ สวนหลวง ร.๙  เบอร์โทรศัพท์ 077-603-560

          - สูบส้วม (ดำเนินการของเอกชน) เบอร์โทรศัพท์ 077-282-430