thzh-CNen
A- A A+

กองวิชาการและแผนงาน

ผังโครงสร้างองค์กร

06 division of technical services and planning chart


Return to contents

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยวิชาการและแผนงานพร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่วิชาการ การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการตามตามประเมินผลการดำเนินงาตามแผนและโครงการต่างๆ   การจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบสวน การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

1. ฝ่ายงานและงบประมาณ

1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

- จัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

- จัดทำแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

- จัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

- ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานประจำปี และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี

- วิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสถานะการคลังเพื่อการลงทุนและใช้ประกอบจัดลำดับความสำคัญ ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนา   เทศบาล

- ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน         

2 งานวิจัยและประเมินผล         

3 งานจัดทำงบประมาณ

- จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ

- รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

- เสนอแนะและให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

- จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

- ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆของเทศบาล

 

2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1 งานประชาสัมพันธ์     

- เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสู่สาธารณชนและสื่อต่างๆ

- ปิดประกาศ

- ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

- บันทึกภาพกิจกรรม

- จัดรายการเสียงไร้สายและรายการวิทยุ

- จัดทำวีดิทัศน์แสดงผลงานความก้าวหน้าของเทศบาล

- จัดทำแผ่นพับแนะนำเทศบาล วารสารและรายงานกิจการประจำปี

- จักทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

- จัดบอร์ดภาพกิจกรรม/วันสำคัญ

- บริการประชาชนที่มาขอรับบริการดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลในส่วนที่รับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำติดต่อ

- สอบถามกับผู้มาติดต่อราชการ

2 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ของเทศบาล

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบเครือข่าย

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับเรื่องและประสานงานเกี่ยวกับการแนะนำ/ร้องเรียนผ่าน webboard ทางเว็บไซต์ของเทศบาล

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

3. ฝ่ายนิติการ

1 งานนิติกรรมสัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- จัดทำ ตรวจ ร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงนิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

- ตีความ วินิจฉัยปัญหา นิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

- ให้ความเห็นทางวิชาการตอบข้อหารือในการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

- ดำเนินคดีและติดตามผลคดีในส่วนของนิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเนินการตามหน้าที่

- ฝึกอบรมและให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่

- รวบรวมระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และตัวอย่างร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ

2 งานสอบสวนและวินัย

                  

3 งานคดีและเรื่องร้องทุกข์

- จัดทำตรวจร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

- ตีความ วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ

- ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

- การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ เป็นต้น   - ดำเนินคดี ติดตามผลคดีประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ฝึกอบรมและให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่

- รวบรวมกฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวง ทบวง กรม อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือแจ้งหรือประสานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินต่อไป

 

4. งานธุรการ

- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ

- สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   


Return to contents

บุคลากรในหน่วยงาน

 06 division of technical services and planning personal resize

06 division of technical services and planning chart

 


Return to contents

โครงสร้างอัตรากำลัง

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

24

1

10

10

45

 


Return to contents

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 077-288-512

อีเมล์ : -

Facebook : https://www.facebook.com/wichakarnsurat

 


Return to contents

สำนักปลัด