เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ(1.3)