สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 และผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน(1.1)