thzh-CNen
A- A A+

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 และผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน(1.1)