thzh-CNen
A- A A+

ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว๐๖๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๓

สำนักปลัด