ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๒๖๘ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สำนักปลัด