ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักปลัด