thzh-CNen
A- A A+

เกณฑ์ราคาพื้นฐาน สำหรับอุปกรณ์ ICT ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลจากเว็บไซต์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าถึงได้จากเมนู บริการประชาช>บริการอื่นๆ>เกณฑ์ราคาพื้นฐาน

สำนักการคลัง