thzh-CNen
A- A A+

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยวิธีดำเนินการเอง

สำนักการคลัง