thzh-CNen
A- A A+

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราษฎร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง