thzh-CNen
A- A A+

municipal council 03 003 result 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง

ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

municipal council 02 005 result 

นายสินติ นุ้ยเมือง

รองประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 municipal council 01 001 result

นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 1

municipal council 01 002 result 

นายไพโรจน์ อภินิเวศ

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 1

 municipal council 01 003 result

นายมนัสวี แซ่เตี้ยว

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 1

 municipal council 01 004 result

นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 1

 municipal council 01 005 result

นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 1

 municipal council 01 006 result

นายสุวัชชัย ศรีโพธิ์ชัย

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 1

 municipal council 02 001 result

นายณรงค์ ฉวยพรมอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 2

 municipal council 02 002 result

นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 2

 municipal council 02 003 result

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 2

 municipal council 02 004 result

นายวีระพงษ์ เจริญสุข

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 2

 municipal council 02 005 result

นายสันติ นุ้ยเมือง

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 2

 municipal council 02 006 result

นายสากล เพชรมีศรี

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 2

 municipal council 03 001 result

นายทิวา กฎอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 3

 municipal council 03 002 result

นายประจักษ์ หนูแกล้ว

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 3

 municipal council 03 003 result

นายประเสริฐ ทับทิมทอง

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 3

municipal council 03 004 result 

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 3

 municipal council 03 005 result

นายแฟง สุวรรณบุตร

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 3

municipal council 03 006 result 

นายสำเริง ไพฑูรย์

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 3

 municipal council 04 001 result

นายจรวย คงท่าเรือ

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 4

 municipal council 04 002 result

นายนพดล ประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 4

municipal council 04 003 result 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 4

 municipal council 04 004 result

นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 4

 municipal council 04 005 result

นายหัสชัย เรืองนุ้ย

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 4

 municipal council 04 006 result

นายอภิรักษ์ พูลมาศ

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 4