เปิดงาน “เทศกาลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง 2019”

วันที่ 29 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ แม็คโคร นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง 2019”

โดยทางแม็คโครจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้าจากโครงการหลวง พร้อมจัดจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องโภชนาการและความสดสะอาดปราศจากสารเคมีซึ่งโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ท่านทรงส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวดอยเพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ให้ชาวดอยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นรายได้กับชาวดอย

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail