หนูน้อยสงกรานต์วิถีไทย 2562

วันที่ 30 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ สหไทยการ์เดนท์ นางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดหนูน้อยสงกรานต์วิถีไทย 2562

เพื่อส่งเสริมให้ยุวชน เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพ และสามารถต่อยอดเข้าสู่วงการบันเทิง รวมถึงพัฒนา และเสริมสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างดีงามและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสืบต่อไปอย่างยั่งยืน กลุ่มยุวชนและเยาวชนรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรม ปันน้ำใจ อุ่นไอรัก โดยเป็นการร่วมมือของ สถาบันพัฒนา บุคลิกภาพ และการแสดง รวมถึงทักษะในการแสดงออก ซึ่งมีผู้เข้าประกวดจำนวนเด็กหญิง 3รุ่น ได้แก่อายุ 3-6 ปี, อายุ 7-10 ปี,อายุ 11-15 ปี เด็กชาย 1รุ่น,อายุ 3 – 12 ปี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail