ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบึงขุนทะเล

วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบึงขุนทะเล โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบึงขุนทะเลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม เห็นควรปรับปรุงให้มีการก่อสร้างผลักดันบึงขุนทะเลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบึงขุนทะเล (ชุดใหม่) พร้อมเรื่องการขยายเขตไฟฟ้ารอบบึงขุนทะเล และเรื่องการขุดลอกบึงขุนทะเลและเรื่องศาลเจ้าพ่อบึงขุนทะเล ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนักศึกษาฝึกงาน(นางสาวกรรติมา ใส่ใจดี และนางสาวกรรณิการ์ ปานศิริ)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail