ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ 5/2562 ณ โรงแรมวังใต้

เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดชุมชนเข้มแข็งคุณภาพดี 4.0 พร้อมทั้งหารือแนวทางการใช้พลังงานทางเลือกในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน(การแปลรูปถนอมอาหาร)และประธานชุมชนร่วมรายงานกิจกรรมเสนอปัญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะในชุมชน โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย วิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail