ประชุมติดตามเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)

วันที่ 11 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดการประชุมติดตามเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) เรื่อง การส่งเสริมและการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : LPA)

โดยมีตัวแทนข้าราชการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับการติดตาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
ทั้งนี้มีปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิ ชูนวลศรี และนางสาวกรรติมา กรรติมา ใส่ใจดี (นักศึกษาฝึกงาน)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail