ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทน.สฎ. ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562

โดยมีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการประชุมในเรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่3 พร้อมด้วยกำหนดการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพื่อเตรียมจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail