ถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ และความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดี และยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป รวมทั้งให้วันข้าราชการพลเรือนเป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำเป็นที่ยอมรับของข้าราชการและประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้ได้มีพิธี มอบโล่ที่ระลึก และเสื้อSuper Bike อุ่นไอรัก พระราชทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทบุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ “Bike อุ่นไอรัก” ได้แก่นายสิทธิชัย พูลประเสริฐ 2.ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ นายศราวุธ โกศล และเด็กหญิงสรสิริรัศม์ โกศล 3.ประเภทแข็งแกร่ง กายใจแบบอย่างที่ดี ได้แก่ นายประยูร ดำเนียร 4.ประเภทหนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย(อายุน้อยที่สุด) ได้แก่ เด็กหญิงปวริศา เลื่อนวัน และ 5.ประเภทนักปั่นสุขใจ จักรยานสดใส สวยงาม ได้แก่ นายสุเมธ ปานวาด ทั้งนี้มีพนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และข้าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 | 2 | 3 | 4

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail