ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส

ที่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน 56 คน ซึ่งเข้ารับการศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยาย ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานที่ครบวงจร สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail