ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ และนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายการดำเนินงานศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู การดูแลสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์แก่กลุ่มเป้าหมาย และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรีแะลนางสาวกรรติมา ใส่ใจดี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail