งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 4 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่กำชับเจ้าหน้าที่ และมอบนโยบาย ให้ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการสูญเสีย ป้องกัน และระงับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองและผู้อื่น เมื่อพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ หรือ สาธารณภัย แจ้ง 199 หรือ 077-272400, 077-272075 บอกสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมพบปะ ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail