กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 #เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้จักรยาน “กลุ่มสตรีสตรอง พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together Stronger Suratthani) มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการผลักดันและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการให้กลุ่มผู้ใช้จักรยานได้มีโอกาสพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขอขอบคุณชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) ที่ดูแลนักปั่นตลอดเส้นทาง

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail