การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562 มีนายธีรกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับรองรายการการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ(แบบ ผด.01)จำนวน 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แลนงานเคหะและชุมชน 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป พร้อมกำหนดการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อเตรียมจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น 2
ภาพข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ, และนางสาวกรรติมา ใส่ใจดี(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail