พิธีเปิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส) นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สติปัญญา และได้รับความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยอันตรายจากยาเสพติด สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน มีระยะการฝึกอบรม 9 วัน ตั้งแต่ 7-15 กุมภาพันธ์ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู/นักเรียนในสังกัดเทศบาล ซึ่งได้รับสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานีและสถานฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail