ประชุมเตรียมความพร้อมแห่ผ้าห่มพระธาตุฯ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ธานี แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 มีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ คณะสงฆ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีมติร่วมกันให้มีการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น3)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail