ประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือน 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล เป็นประธานการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน ซึ่งวาระการประชุม มีการหมอบหมายหน้าที่ต่างๆ รับรองการประชุมครั้งก่อน และทราบการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน พร้อมชี้แจ้งเรื่องการทำประชาคมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2562 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานแกนนำจากชุมชนต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail