ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) โดยมีนายไพศาล วารีวะนิช ประธานคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเทศบาล๓(ตลาดล่าง) เป็นประธานการประชุม

เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง)
ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail