กิจกรรมขบวนแห่งานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รถประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

ซึ่งได้เริ่มขบวนจากบริเวณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ถึงในงานกาชาด ภายในขบวนแห่ได้มีการแต่งชุดไทยรัชกาลที่ 6 และมีการโชว์ดรัมเมเยอร์ จากโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จ.นครศรีธรรมราช โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail