การประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนคร สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงโครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2562 พร้อมเรื่องเพื่อพิจารณา เทคนิคการบริหารโครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเรื่องการจัดทำระเบียบ/กติกาชุมชน

โดยมี ปลัดเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาล ประธาน/คณะกรรมการชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น2

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิ ชูนวลศรี และนักศึกษาฝึกงาน(นางสาว กรรติมา ใส่ใจดี และนางสาว กรรณิการ์ ปานศิริ)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail