กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดอบรมโครงการขึ้นเพื่อให้เกิดพัฒนาตนเอง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดอบรมโครงการขึ้นเพื่อให้เกิดพัฒนาตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โดยมีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการ อนุกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วม ทั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail