111 สุราษฎร์ธานี แฟมมิลี่ฟันรัน ครั้งที่ 6

วันที่ 20 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 206 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิด 111 สุราษฎร์ธานี แฟมมิลี่ฟันรัน ครั้งที่ 6 “Suratthani School Family Fun Run” ในการใช้ระยะทางในการวิ่ง 4.0กม./KM

พร้อมกล่าวรายงาน มีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี โดยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองร่วมจัดขึ้นเพื่อนำรายได้มาจัดสร้างห้องน้ำ ห้องส้อมที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ ให้แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในครอบครัวชุมชน และสังคม ทั้งนี้ยังมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะบริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail