โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม

วันที่ 28 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าสวนราชการ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วม

โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม ที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความรักสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข เพิ่มการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ “สุราษฎร์เมืองคนดี วิถีธรรม” โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ วัดไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail