อบรมโครงการจัดการขยะในชุมชน เพื่อสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง”

วันที่ 10 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดการขยะในชุมชน โครงการจัดการขยะในชุมชน

ซึ่งสำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะในชุมขนเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” ให้ประธานชุมชน ประธานแกนนำสตรี อสม และผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในเขตชุมชนพร้อมนำถ่ายทอดและปฎิบัติที่บ้านต่อไป มีผู้สนใจเข้าอบรม จำนวน 120 คน ทั้งนี้ได้รับวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค11 นางรัชนี ทองพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษมาร่วมบรรยายให้ความรู้ โดยมีรองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ภัตตาคารป๊อบอาย
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐ์กุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail