สอบถามข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง

งานวิจัยและประเมินผล  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะออกเก็บแบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2562

เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 มกราคม
ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการ
ตอบแบบสอบถาม เพื่องานวิจัยและประเมินผล จะได้นำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การใช้สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
Scan QR-Code

แบบสอบถาม การประเมินผลการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

หรือ คลิกที่ลิงค์ นี้ https://goo.gl/8uP9UY

โดย งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail