สตง.เขต 13 ร่วมประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษา ปัญหาต่างๆ

วันที่ 31 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมกับตัวแทน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ 13 สุราษฎร์ธานี ที่ได้เข้ามาตรวจสอบรับรองงบการเงินของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

ซึ่งมีการสรุปข้อสังเกตจากประเด็นต่างๆ จากการตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น ทั้งนี้ยังให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆของเทศบาลฯ ให้ถูกต้องในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาทางงบประมาณและการคลัง โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail