ศึกษาดูงาน “ตลาดสามย่าน” มาตรฐานคุณภาพติดดาว

วันที่ 25 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะศึกษาดูงานซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้ประกอบการตลาดสด ผู้ประกอบการตลาด ตลาดน้ำบ้านดอน เข้าศึกษาดูงาน “ตลาดสามย่าน”

ซึ่งเป็นสุดยอดตลาดต้นแบบพรีเมี่ยมมาร์เก็ต และตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพติดดาว เพื่อรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการตลาด โดยมีระบบบำบัดน้ำเสีย และนำก๊าซมาใช้ในการประกอบอาหารของผู้ประกอบการภายในตลาด ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาปรับใช้ต่อไปตลาดในเขตเทศบาลต่อไป เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ตลาดสามย่าน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail