ศึกษาดูงานตลาดอมยิ้ม

วันที่ 19 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะศึกษาดูงานซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ผู้ประกอบการตลาดสด ผู้ประกอบการตลาด ตลาดน้ำบ้านดอน ศึกษาดูงาน”ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุค” อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ดูวัฒนธรรมของ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้ต่อไป ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการตลาดอมยิ้มเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail