ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทำแผนพัฒราท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 6

วันที่ 29 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ทำประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนบึงขุนทะเล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บ้านประธานชุมชน ซอยบึงขุนทะเล 15/4

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นำไปบรรจุลงในแผนพัฒราท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 และจะมีการประชุมประชาคมระดับนคร(ทุกชุมชน) ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมวังใต้

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail