รอบกองไฟ โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส)

วันที่ 9 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงรอบกองไฟพร้อมชมการแสดงรอบกองไฟโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)

โดยนางกัญกร จุลเพชร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รก.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) จัดกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืน และเดินทางไกลของลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ เพื่อเป็นการฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก และเรียนวิชาลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail