รอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง)

วันที่ 19 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) ประจำปีการศึกษา2562 ที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2562

เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้ทุกคน มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและกล้าแสดงออกในที่ชุมนุม มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417

ภาพข่าว โดย นักศึกษาฝึกงาน(นางสาว กรรติมา ใส่ใจดี และนางสาว กรรณิการ์)
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail