พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 34 อนุบาลเกมส์

วันที่ 31 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 “อนุบาลเกมส์” โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

เพื่อส่งเสริมให้ยุวชนได้รับการปลูกฝังทักษะด้านการกีฬาตามความสามารถรวมถึงพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนปลูกฝังนิสัยและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การจัดการแข่งขันในปีนี้ กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬา ประกอบไปด้วยอินดอร์ซอคเกอร์,โยนบอลลงห่วง,รับ-ส่งบอล,ชักเย่อ,เตะบอลเข้าประตู,เป่ายิงฉุบ,วิ่งเก็บของ และกรีฑา โดยมีสถานศึกษาส่งทีมเข้าร่วมจำนวน 22 สถานศึกษา ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล และนักศึกษาฝึกงาน(นางสาวกรรติมา ใส่ใจดีและ นางสาวกรรณิการ์ ปานศิริ)
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail