ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี หลักสูตร “พัฒนาสตรีทันสมัย เข้มแข็ง กายสดใส จิตใจงดงาม”

วันที่ 15 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี หลักสูตร “พัฒนาสตรีทันสมัย เข้มแข็ง กายสดใส จิตใจงดงาม” ระหว่างวันที่ 15,17-22 ม.ค.2562 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี – กรุงเทพมหานคร – จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดแพร่ – จังหวัดน่าน – จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีนายบุญรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกสถานที่ตลอดจนศึกษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ จังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดสะอาดของอาเซียน และเป็นชุมชนศีลห้าอีกด้วยอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของสตรี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่น่าอยู่ โดยได้บูรณาการโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ ได้รู้ถึง วิธีการดำเนินชีวิตของ ชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยตามโครงการงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้มีวิทยากรจากวัดสวนโมกขพลาราม รศ.ดร.พระมารุต เมธิโก และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานและสมาชิกแกนนำสตรี ตลอดจนเจ้าหน้าทเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 180 คน ณ โรงแรมวังใต้

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนักศึกษาฝึกงาน(นางสาวกรรติมา ใส่ใจดีและนางสาวกรรณิการ์ ปานศิริ)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail