ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานฯ โรงเรียนเทศบาล 5

วันที่ 24 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 192 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 นำโดยนายนายวุฒิพงศ์ ชนะ ประธานกรรมการการประเมินฯและคณะ ที่เข้าประเมินฯ ผลงานและความสามารถของเด็กหญิงกันตินันท์ นพรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทศบาล 5

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู/นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล 5

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิ ชูนวลศรี และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail