ประชุมในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2

วันที่ 16 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง

นายสมนึก มณีกาญจน์ กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมแทนนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชุดใหม่ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 พร้อมแจ้งเพื่อทราบ และพิจารณาในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail