ประชุมหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วันที่ 28 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน จัดประชุมหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Ltax GIS)

โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษา

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail