ประชุมคณะกรรมการตรวจร่างระเบียบเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 งานนิติกรรมสัญญา ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจร่างระเบียบเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ถนนตีเหล็ก ถนนมิตรเกษม และถนนบ้านดอน พ.ศ.2562 โดยมีนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การบังคับใช้เทศบัญญัติของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล และนางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล และนางสาววิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail